Hotărârea nr. 646/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 111301 Brașov, nr. cad. 111301.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 646

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 111301 Brașov, nr. cad. 111301;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019; Analizând  Referatul de aprobare nr. 84.164 din 06.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 111301 Brașov, nr. cad. 111301;

Văzând adresa nr. 74.867/13.08.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 344/07.05.2019 și extrasul C.F. pentru informare          nr. 111301 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554 coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),    alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Prodan Nicolae și d-na Prodan Ana au renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 111301 Brașov, nr. cad. 111301, în suprafață de 147 m.p., str. Constantin Lecca.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 111301 Brașov,             nr. cad. 111301, în suprafață de 147 m.p., str. Constantin Lecca.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.