Hotărârea nr. 645/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 140.000/150.000 din terenul înscris în C.F. nr. 122277 Brașov, nr. cad. 122277, de la Chiriac Dragoș.

 

HOTĂRÂREA Nr. 645

din data de  18  septembrie  2019

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 140.000/150.000 din terenul înscris în C.F. nr. 122277 Brașov, nr. cad. 122277, de la Chiriac Dragoș;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de  18 septembrie 2019;

 Analizând Referatul de aprobare nr. 84.160 din 06.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 140.000/150.000 din terenul înscris în C.F. nr. 122277 Brașov, nr. cad. 122277, de la Chiriac Dragoș;

Văzând adresa nr. 73.798/109.08.2019, Încheierea nr. 106032/10.07.2019 și extrasul   C.F. pentru informare nr. 122277 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),    alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Chiriac Dragoș a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 140.000/150.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 122277 Brașov, nr. cad. 122277, în suprafață totală de 2.307 m.p., zona str. Dulgherului.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 140.000/150.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 122277 Brașov, nr. cad. 122277, în suprafață totală de 2.307 m.p., zona str. Dulgherului.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.