Hotărârea nr. 644/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 123601 Brașov, nr. cad. 123601 și a terenului înscris în C.F. nr. 137244 Brașov, nr. cad. 137244.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 644

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 123601 Brașov, nr. cad. 123601 și a terenului înscris în C.F. nr. 137244 Brașov, nr. cad. 137244;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019; Analizând  Referatul de aprobare nr. 84.151 din 06.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 123601 Brașov, nr. cad. 123601 și a terenului înscris în C.F. nr. 137244 Brașov, nr. cad. 137244;

Văzând adresa nr. 74.326/12.08.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub nr. 921/06.05.2019 și extrasele C.F. pentru informare       nr. 123601 și nr. 137244 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),    alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că societatea INSIGRA S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 123601 Brașov, nr. cad. 123601, în suprafață de 58 m.p. și a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 137244 Brașov, nr. cad. 137244, în suprafață de 6 m.p., str. I. C. Brătianu.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 123601 Brașov,                 nr. cad. 123601, în suprafață de 58 m.p. și a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F.               nr. 137244 Brașov, nr. cad. 137244, în suprafață de 6 m.p., str. I. C. Brătianu.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.