Hotărârea nr. 643/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 758/10.000 și cotei de 758/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133691 Brașov, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14, precum și a cotei de 579.020/5.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5, nr. top. 10897/16/2/2/2/5, de la Ionescu Gabriela.

HOTĂRÂREA Nr. 643

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 758/10.000 și cotei de 758/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133691 Brașov, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14, precum și a cotei de 579.020/5.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5, nr. top. 10897/16/2/2/2/5, de la Ionescu Gabriela;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019;

Analizând  Referatul de aprobare nr.  84.139 din 06.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 758/10.000 și cotei de 758/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133691 Brașov, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14, precum și a cotei de 579.020/5.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5, nr. top. 10897/16/2/2/2/5, de la Ionescu Gabriela;

Văzând adresa nr. 73.551/09.08.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub nr. 460/08.05.2019 și extrasele C.F. pentru informare nr. 133691 și          nr. 133713 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2),    art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că d-na Ionescu Gabriela a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 758/10.000 și cotei de 758/10.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 133691 Brașov, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14, în suprafață totală de 1.054 m.p., precum și a cotei de 579.020/5.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5,                                   nr. top. 10897/16/2/2/2/5, în suprafață totală de 255 m.p., str. Cătinei.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 758/10.000 și cotei de 758/10.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în   C.F. nr. 133691 Brașov, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14, în suprafață totală de 1.054 m.p., precum și a cotei de 579.020/5.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133713 Brașov,                           nr. cad. 2943/2/5, nr. top. 10897/16/2/2/2/5, în suprafață totală de 255 m.p., str. Cătinei.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.