Hotărârea nr. 642/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/30 din terenul înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, de la Badea Carmen-Eugenia.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 642

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/30 din terenul înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, de la Badea Carmen-Eugenia;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 84.132 din 06.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/30 din terenul înscris în C.F. nr. 140453 Brașov,       nr. cad. 140453, de la Badea Carmen-Eugenia;

Văzând adresa nr. 72.384/06.08.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub nr. 633/22.04.2019 și extrasul C.F. pentru informare        nr. 144502;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),    alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că d-na Badea Carmen-Eugenia a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 2/30 din imobilul situat în Brașov, înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, în suprafață totală de 1.514 m.p., zona str. Morarului.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 2/30 din imobilul situat în Brașov, înscris în C.F.             nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, în suprafață totală de 1.514 m.p., zona str. Morarului.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.