Hotărârea nr. 64/2019

Respingerea Plângerii prealabile formulată de domnul Albert Mihail-Cosmin alături de Partidul Uniunea Salvaţi România - Filiala Braşov cu privire la revocarea art. 5 şi al Anexei 4 ale H.C.L. nr. 735/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 64

din data de 06  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: respingerea Plângerii prealabile formulată de domnul Albert Mihail-Cosmin alături de Partidul Uniunea Salvaţi România - Filiala Braşov cu privire la revocarea art. 5 şi al Anexei 4 ale H.C.L. nr. 735/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de  06 februarie 2019;

            Analizând, Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, înregistrat cu nr. 3.816/2019, întocmit la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, prin care se propune Consiliului Local Braşov respingerea Plângerii prealabile formulată de domnul Albert Mihail-Cosmin alături de Partidul Uniunea Salvaţi România - Filiala Braşov cu privire la revocarea art. 5 şi al Anexei 4 ale H.C.L. nr. 735/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A.;

            Având în vedere Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub                 nr. 2.687/14.01.2019 prin care domnul Albert Mihail-Cosmin alături de Partidul Uniunea Salvaţi România - Filiala Braşov solicită revocarea art. 5 şi al Anexei 4 ale H.C.L. nr. 735/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A.;

            Văzând prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), art. 39, alin. (2), art. 43, alin. (1), art. 45,                   alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                     nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă respingerea Plângerii prealabile formulată de domnul Albert Mihail-Cosmin alături de Partidul Uniunea Salvaţi România - Filiala Braşov cu privire la revocarea art. 5 şi al Anexei 4 ale H.C.L. nr. 735/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov este împuternicit cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.