Hotărârea nr. 637/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 126/3.569 din terenul înscris în C.F. nr. 144761 Brașov, nr. cad. 144761, de la Velicu Andrei-Bogdan.

 

HOTĂRÂREA Nr. 637

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 126/3.569 din terenul înscris în C.F. nr. 144761 Brașov, nr. cad. 144761, de la Velicu Andrei-Bogdan;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019;

Analizând  Referatul de aprobare nr. 84.068 din 06.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 126/3.569 din terenul înscris în C.F. nr. 144761 Brașov, nr. cad. 144761, de la Velicu Andrei-Bogdan;

Văzând adresa nr. 73.062/08.08.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 2.356/07.08.2019 și extrasul C.F. pentru informare       nr. 144761 Brașov.

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),    alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Velicu Andrei-Bogdan a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 126/3.569 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 144761 Brașov,                     nr. cad. 144761, în suprafață totală de 3.569 m.p., str. Liviu Rebreanu.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 126/3.569 din imobilul situat în Braşov, înscris în          C.F.  nr. 144761 Brașov, nr. cad. 144761, în suprafață totală de 3.569 m.p., str. Liviu Rebreanu.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.