Hotărârea nr. 632/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 159465 Brașov, nr. cad. 159465.

 

HOTĂRÂREA Nr. 632

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului  înscris în     C.F. nr. 159465 Brașov, nr. cad. 159465;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019;

 Analizând  Referatul de aprobare nr. 84.062 din 06.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului  înscris în C.F. nr. 159465 Brașov, nr. cad. 159465;

Văzând adresa nr. 81.002/03.09.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub nr. 1170/28.08.2019 și extrasul C.F. pentru informare      nr. 159465 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),    alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că societatea TERRA VELL 2005 S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 159465 Brașov, nr. cad. 159465, în suprafață de 764 m.p., zona str. Ioan Hozan.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 159465 Brașov,      nr. cad. 159465, în suprafață de 764 m.p., zona str. Ioan Hozan.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.