Hotărârea nr. 630/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 3.198/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 125682 Brașov, nr. cad. 1101, nr. top. (11182/4/1/2, 11182/5/1/2)/1/8.

 

HOTĂRÂREA Nr. 630

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 3.198/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 125682 Brașov, nr. cad. 1101, nr. top. (11182/4/1/2, 11182/5/1/2)/1/8;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de  18 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 84.028 din 06.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 3.198/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 125682 Brașov, nr. cad. 1101, nr. top. (11182/4/1/2, 11182/5/1/2)/1/8;

Văzând adresa nr. 80.947/03.09.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub nr. 2420/14.08.2019 și extrasul C.F. pentru informare       nr. 125682 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),    alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se ia act că dl. Irimia Ion, d-na Irimia Valentina, dl. Răileanu Mihai-Lucian și    d-na Dumontier Gilda-Cristina au renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 3.198/10.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 125682 Brașov, nr. cad. 1101, nr. top. (11182/4/1/2, 11182/5/1/2)/1/8, în suprafață totală de 1.511 m.p., zona str. Dimitrie Anghel.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 3.198/10.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în      C.F. nr. 125682 Brașov, nr. cad. 1101, nr. top. (11182/4/1/2, 11182/5/1/2)/1/8, în suprafață totală de 1.511 m.p., zona str. Dimitrie Anghel.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.