Hotărârea nr. 628/2019

Acordul Consiliului local al Municipiului Braşov pentru schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial-cafenea, pentru imobilul situat în Braşov, str. Dealul Morii nr. 1, ap. 1, deţinut de RĂDOI LICU.

HOTĂRÂREA Nr. 628

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

Privind: acordul Consiliului local al Municipiului Braşov pentru schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial-cafenea, pentru imobilul situat în Braşov, str. Dealul Morii nr. 1, ap. 1, deţinut de RĂDOI LICU;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 84.182 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Șef, prin care se propune acordul Consiliului local al Municipiului Braşov pentru schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial-cafenea, pentru imobilul situat în Braşov, str. Dealul Morii nr. 1, ap. 1, deţinut de RĂDOI LICU;

Văzând adresa nr. 78.535/2019 prin care numitul RĂDOI LICU, solicită Consiliului Local acordul pentru schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial-cafenea, pentru imobilul situat în Braşov, str. Dealul Morii nr. 1, ap. 1;

Având în vedere prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi ale cap. VI, secţ. C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul local al Municipiului Braşov este de acord cu schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial-cafenea, pentru imobilul situat în Braşov, str. Dealul Morii nr. 1, ap. 1, identificat prin C.F. nr. 132928-C1-U1 Braşov, 132928-C1-U1, nr. top. 6047/1, 6047/2, 6048)/1, conform Certificatului de Urbanism nr. 1998/25.06.2019.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.