Hotărârea nr. 626/2019

Modificarea H.C.L. nr. 735/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A.

HOTĂRÂREA Nr. 626

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 735/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 85.223 din 16.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 735/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A.;

Văzând propunerea de modificare a H.C.L. nr. 734/2018 privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. 4, pct. m), art. 17, alin. (1), lit. i,     lit. o), art. 19^1 şi art. 42, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 20, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 23, alin. 1, art. 84, alin. 1 şi art. 105, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. b) şi lit. n), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 735/2018 conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 735/2018, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 735/2018 astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov şi societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

                   

HOTĂRÂREA Nr. 735  din data de  14  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 626 din data de 18 septembrie 2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 85.223 din 16.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 735/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A.;

Văzând propunerea de modificare a H.C.L. nr. 734/2018 privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. 4, pct. m), art. 17, alin. (1), lit. i,     lit. o), art. 19^1 şi art. 42, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 20, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 23, alin. 1, art. 84, alin. 1 şi art. 105, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. b) şi lit. n), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă gestiunea directă ca modalitate de gestiune a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Braşov.

 

Art. 3. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi atribuirea directă a acestuia de către Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov operatorului de transport Societatea RATBV S.A.

 

Art. 4. Se aprobă punerea la dispoziţia operatorului de transport, Societatea RATBV S.A., a bunurilor ce compun sistemul de utilităţi publice aferent structurii tehnico-edilitare a Municipiului Braşov, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Braşov, identificate în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. Predarea-primirea se va efectua în baza unui Proces - verbal de predare-primire.

…  //   …

 

-  02  -

Art. 5. Se aprobă tarifele de călătorie pentru prestarea serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Braşov, aplicabile începând cu data de 01 ianuarie 2019, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 6. Se mandatează Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov ca în numele şi pe seama Municipiului Braşov, să exercite atribuţiile de autoritate tutelară, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 7. Se împuterniceşte Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, prin reprezentantul legal să semneze în numele şi pe seama Municipiului Braşov Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate ce se va încheia cu Societatea RATBV S.A.

 

Art. 8. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi Societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.