Hotărârea nr. 624/2019

Modificarea H.C.L. nr. 43/25.01.2013, privind asocierea Municipiului Brașov cu localități din Zona Metropolitană Brașov în vederea constituirii Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov, republicată.

HOTĂRÂREA Nr. 624

din data de  18  septembrie  2019

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 43/25.01.2013, privind asocierea Municipiului Brașov cu localități din Zona Metropolitană Brașov în vederea constituirii Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov, republicată;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 84.341 din 12.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 43/25.01.2013, privind asocierea Municipiului Brașov cu localități din Zona Metropolitană Brașov în vederea constituirii Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov, republicată;

Având în vedere prevederile art. 605 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin care se impune ca în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, constituite până la această dată, să revizuiască statutele şi actele lor constitutive; precum şi ale art. 1 şi art. 2 din Hotărârea nr. 17/26.08.2019 a Adunării Generale a Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106, alin. (3), art. 129,        alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), lit. e), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 605 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică şi se completează Art. 5, alin. (1), lit. j) şi r) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/25.01.2013, republicată, şi care vor avea următorul cuprins:

Art. 5. j) evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport public local, precum şi anticiparea evoluţiei acestora;”

r) autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceștia a serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei.”

 

 

Art. 2. Se modifică şi se completează Art. 14, alin. (2), (3) şi (4) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/25.01.2013, republicată, şi care vor avea următorul cuprins:

Art. 14. (2) Comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în adunarea generală a asociaţiei de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local.

(3) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociației. Mandatul reprezentaților este valabil de la data numirii acestora până la data revocării/înlocuirii lor, potrivit prevederilor alin. (1).

(4) Dispoziţiile de numire/revocare/înlocuire a reprezentaților vor fi transmise, în copie, asociaților și Președintelui Asociației, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.”

 

 

 

…   //   …

 

-  02   -

Art. 3. Se completează Art. 19 prin introducerea unui nou alineat, alin. (7) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/25.01.2013 republicată, şi renumerotarea alineatelor, în mod corespunzător, şi care va avea următorul cuprins:

Art. 19. (7) Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul Asociaţiei. Hotărârile adunării generale sunt asimilate actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor legii contenciosului administrativ.”

 

Art. 4. Se modifică şi se completează Art. 22, alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/25.01.2013, republicată, şi care va avea următorul cuprins:

Art. 22. - (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației şi este format din președintele Asociației și încă 4 (patru) membri aleși din rândul membrilor Adunării Generale a Asociaţiei, pe o perioadă de 2 (doi) ani. Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.”

 

Art. 5. Se modifică şi se completează Art. 24, alin. (2) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/25.01.2013, republicată, şi va avea următorul cuprins:

Art. 24. (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de Consiliul Director şi, va avea în componenţa sa un compartiment de specialitate pentru serviciul public de transport local cu rol de autoritate locală de transport prin care autorizează, organizează, coordonează şi controlează prestarea serviciului public de transport local de persoane prin servicii regulate desfăşurat pe raza teritorială de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre.

Pe lângă angajații permanenți ai aparatului tehnic pot face parte și specialiști din exteriorul Asociației.”

 

Art. 6. Se modifică Pct. VII, lit. A. Conducerea Asociaţiei din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/25.01.2013, republicată, şi va avea următorul cuprins:

“Pct. VII, lit. A. Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov şi este formată din reprezentanţii tuturor unităţilor administrativ-teritoriale asociate.

Comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în adunarea generală a asociaţiei de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local.

Numele și evidența celorlalți membri care vor dobândi această calitate după constituire, se vor regăsi în Actele adiționale la prezentul Act Constitutiv și la Statutul asociației.

Adunarea Generală alege dintre membri, Președintele Asociației, care are atribuții prevăzute în Statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel.”

 

Art. 7. Se modifică şi se completează Pct. VII, lit. B. Administrarea Asociației, alin. (1) din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/25.01.2013, republicată, şi va avea următorul cuprins:

„Pct. VII, lit. B (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației şi este format din Președintele Asociației și încă 4 (patru) membri aleși din rândul membrilor Adunării Generale a Asociaţiei, pe o perioadă de 2 (doi) ani.”

 

Art. 8. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 43/25.01.2013, republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 9. Hotărârea Consiliului Local nr. 43/25.01.2013, republicată, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 10. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare şi Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov şi societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 43   din data de  25  ianuarie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 111/2015; H.C.L. nr. 301/2019 și conform

H.C.L. nr. 624 din data de 18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: asocierea Municipiului Brașov cu localități din Zona Metropolitană Brașov în vederea constituirii Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 84.341 din 12.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 43/25.01.2013, privind asocierea Municipiului Brașov cu localități din Zona Metropolitană Brașov în vederea constituirii Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov, republicată;

Având în vedere prevederile art. 605 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin care se impune ca în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, constituite până la această dată, să revizuiască statutele şi actele lor constitutive; precum şi ale art. 1 şi art. 2 din Hotărârea nr. 17/26.08.2019 a Adunării Generale a Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), lit. e), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 605 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

  H O T Ă R Ă Ș T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Brașov cu alte localități din Zona Metropolitană Brașov în vederea constituirii Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, persoană juridică de drept român înființată în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului României nr. 855/2008, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

 

 

 

 

 

…   //   …

 

-  02   -

 

 

Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și Statutul Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov în forma prevăzută în Anexa nr. 2 a prezentei hotărâri.

 

Art. 3. Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov va avea sediul în România, Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 8 , camera 212, județul Brașov.

 

Art. 4. Se aprobă participarea la patrimoniul inițial al Asociației cu o contribuție în numerar în valoare de 250 lei.

 

Art. 5. Se aprobă cuantumul cotizației anuale în valoare de maxim 0,8 % din veniturile proprii ale unităților administrativ teritoriale membre, dar nu mai puțin de 6.500 de Euro.

 

Art. 6. Se împuternicește Domnul George Scripcaru, primar al Municipiului Brașov, cetățean român cu domiciliul în Municipiul Brașov, Str. Ceahlău nr. 29 B, identificat cu C.I. seria B.V. nr. 464351, CNP 1660903272653, să semneze în numele și pe seama Municipiului Brașov Actul Constitutiv și Statutul Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov anexate la prezenta hotărâre.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.