Hotărârea nr. 623/2019

Modificarea H.C.L. nr. 739/14.12.2018 privind aprobarea proiectului “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente” și a cheltuielilor legate de proiect.

HOTĂRÂREA Nr. 623

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 739/14.12.2018 privind aprobarea proiectului “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente” și a cheltuielilor legate de proiect;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 83.456 din 10.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 739/14.12.2018 privind aprobarea proiectului “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente” și a cheltuielilor legate de proiect;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene     nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.2 şi 14, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare 5 transmisa de ADR CENTRU cu adresa nr. 32230 din 04.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 81.681 din 04.09.2019, privind demararea etapei precontractuale;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139,        alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 739/14.12.2018 privind aprobarea proiectului “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente” și a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul conţinut:

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente”, în cuantum de 16.635.940,40 lei (inclusiv TVA)".

 

 

 

…  //   …

 

 

 

-  02  -

 

 

 

Art. 2. Se modifică Art. 3 din H.C.L. nr. 739/14.12.2018 privind aprobarea proiectului “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente” și a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul conţinut:

Art. 3. Se aprobă contribuția Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brașov de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 332.718,85 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente”.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 739 din 14.12.2018, astfel modificată, se va republica.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 739 din data de  14  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 623 din data de 18 septembrie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului ,,Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 83.456 din 10.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 739/14.12.2018 privind aprobarea proiectului “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente” și a cheltuielilor legate de proiect;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene     nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.2 şi 14, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare 5 transmisa de ADR CENTRU cu adresa nr. 32230 din 04.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 81.681 din 04.09.2019, privind demararea etapei precontractuale;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139,        alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.

 

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente”, în cuantum de 16.635.940,40 lei (inclusiv TVA).

 

 

 

 

…  //   …

 

-  02  -

 

 

Art. 3. Se aprobă contribuția Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brașov de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 332.718,85 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente”.

 

 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.

 

 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

 

Art. 6. Se împuterniceşte dl. George SCRIPCARU să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Braşov.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.