Hotărârea nr. 622/2019

Aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2019 a proiectului “Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor utilizând tehnologii de construcții inteligente - lot 2 Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 622

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2019 a proiectului “Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor utilizând tehnologii de construcții inteligente - lot 2 Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 84.270 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2019 a proiectului “Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor utilizând tehnologii de construcții inteligente - lot 2 Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil”;

Având în vedere Acordul de Implementare Nr. PCER/A4/RO - CH10 încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Unitate Națională de Coordonare și Municipiul Brașov, în calitate de Beneficiar, în cadrul Obiectivului 1 al Ariei de concentrare 4 - «Îmbunătățirea mediului înconjurător»;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139,        alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă includerea în lista de investiţii pentru anul 2019 a proiectului “Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor utilizând tehnologii de construcții inteligente - lot 2 Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil”.

 

 

Art. 2. Suma estimată necesară pentru finalizarea proiectului este de 3.552.400 lei cu TVA şi va fi asigurată din surse proprii ale Municipiului Braşov.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.