Hotărârea nr. 621/2019

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 747/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 621

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 747/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 84.262 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcției Relații Externe, Cultură și Evenimente, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 747/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu”;

Văzând Solicitarea de Clarificări nr. 5 emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru ( ADR Centru) prin care se demarează etapa precontractuală;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 02.12.2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020; H.G.            nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor financiare prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 53; H.C.L. nr. 177/2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a zonei metropolitane Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e),    lit. f), alin. (7), lit. a), lit. e), lit. j), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 747/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu”, care va avea următorul cuprins:

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu”, în cuantum de 14.325.259,80 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 14.325.259,80 lei.”

 

…  //   …

 

-  02   -

 

 

Art. 2. Se modifică Art. 3 din H.C.L. nr. 747/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu”, care va avea următorul cuprins:

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Brașov, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor eligibile nerambursabile ale proiectului și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 10.310.483,04 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu.

 

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 747/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu”, rămân neschimbate.

 

 

Art. 4. H.C.L. nr. 747/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu” astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre, se va republica.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 747  din data de  14  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 621 din data de 18 septembrie 2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul ,,Reabilitarea şi modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 84.262 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcției Relații Externe, Cultură și Evenimente, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 747/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu”;

Văzând Solicitarea de Clarificări nr. 5 emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru ( ADR Centru) prin care se demarează etapa precontractuală;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 02.12.2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020; H.G.            nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor financiare prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 53; H.C.L. nr. 177/2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a zonei metropolitane Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e),     lit. f), alin. (7), lit. a), lit. e), lit. j), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Reabilitarea şi modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 - AXA prioritară 4.

 

 

 

 

…  //   …

-  02   -

 

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu”, în cuantum de 14.325.259,80 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 14.325.259,80 lei.

 

 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Brașov, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor eligibile nerambursabile ale proiectului și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 10.310.483,04 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu.

 

 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Reabilitarea şi modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.

 

 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

 

Art. 6. Se împuterniceşte dl. George SCRIPCARU să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Braşov.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.