Hotărârea nr. 619/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare țarc pinguini Grădina Zoologică Brașov”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 619

din data de  18  septembrie  2019

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții Amenajare țarc pinguini Grădina Zoologică Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019; Analizând, Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 2.881 din 11.09.2019, al Primarului Municipiului Braşov în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Grădinii Zoologică Braşov, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții Amenajare țarc pinguini Grădina Zoologică Brașov;

Văzând Nota conceptuală privind obiectivul de investiţii ,,Amenajare țarc pinguini Grădina Zoologică Brașov;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139,        alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții Amenajare țarc pinguini Grădina Zoologică Brașov, astfel:

Indicatori maximali

Valoarea totală: - 23.229,254 mii lei cu TVA inclus

din care C + M: - 16.879,274 mii lei cu TVA inclus

Indicatori minimali

Specificaţii pentru amplasamentul pinguinilor

- suprafaţa exterioară a spaţiului este de minimum 200 m.p. apă cu adâncimi variabile între 1,5 m - 20 % şi 3 m - 80 %

- spațiul exterior de uscat este de minim 400 m.p.

- spaţiul interior are o suprafaţă minimă de 65 m.p. adăpost, cu un bazin de 32.5 m.p. şi adâncime 1,5 m

- spaţiul interior de carantină/izolare va avea cel puţin 10 m.p. adăpost, cu un bazin de 4 m.p. cu o adâncime de 60 cm şi 6 m.p. de uscat

Specificaţii generale pentru amplasamentul mixt foci şi lei de mare

- suprafaţa exterioară a spaţiului este de minimum 840 m.p., din care apă 630 m.p., cu adâncimi variabile până la 5 m - 20 % şi 3,5 m - 80 % (conform cerinţelor din Ordinul 1798/2002, Anexa 5) și 210 m.p. de uscat

 

…  //   …

 

-   02   -

 

 

 

- spaţiul interior are o suprafaţă minimă de 40 m.p. aferent „Leilor de mare” și separat 20 m.p. aferent „foci”, cu un bazin de 30 m.p. şi adâncime 3 m pentru „Foci” și suplimentar un bazin de 96 m.p. pentru „Lei de mare” cu adâncimea de 3 m

- spaţiul interior de carantină/izolare va avea cel puţin 20 m.p. adăpost, din care un bazin de 15 m.p. şi  adâncime 1.5 m și uscat 5 m.p. aferent „Lei de mare” și suplimentar un spațiu aferent „Foci” cu suprafața de minim 20 m.p. din care un bazin de 15 m.p. și adâncime 1,5 m și o suprafață de uscat de minim 5 m.p.

Durata de realizare: 12 luni

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Grădina Zoologică Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.