Hotărârea nr. 617/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare spațiu insecte”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 617

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare spațiu insecte;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019; Analizând, Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 2.878 din 11.09.2019, al Primarului Municipiului Braşov în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Grădinii Zoologice Braşov, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții Amenajare spațiu insecte;

Văzând Nota conceptuală privind obiectivul de investiţii ,,Amenajare spațiu insecte”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139,        alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Amenajare spațiu insecte, astfel:

Indicatori maximali

Valoarea totală: - 568,629 mii lei cu TVA inclus

din care C + M : - 300,982 mii lei cu TVA inclus

Indicatori minimali

Realizarea a 45 de terarii de dimensiuni medii de 60 x 60 cm

Durata de realizare 4 luni

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Grădina Zoologică Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.