Hotărârea nr. 615/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 552/2019 privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale utilizate în anul 2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 615

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Pentru: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 552/2019 privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale utilizate în anul 2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 71.341 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 552/2019 privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale utilizate în anul 2019;

Având în vedere art. 42 şi art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 21 din Anexa la H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.L. nr. 510/2004 privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale şi verificarea condiţiilor de eligibilitate pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor  art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), alin. (8), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Anexa la H.C.L. nr. 552/2019 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale utilizate în anul 2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 552/2019 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale utilizate în anul 2019, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

                                                                                                              

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 552  din data de  30  august  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 615 din data de 18 septembrie 2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale utilizate în anul 2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 71.341 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 552/2019 privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale utilizate în anul 2019;

Având în vedere art. 42 şi art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 21 din Anexa la H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.L. nr. 510/2004 privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale şi verificarea condiţiilor de eligibilitate pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor  art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), alin. (8), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă criteriile de repartizare a locuinţelor sociale utilizate în anul 2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.