Hotărârea nr. 614/2019

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi „Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc Astra”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 614

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi „Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc Astra”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 71.365 din 11.09.2019, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi „Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc Astra”;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. (1), art. 27, alin. (1), art. 35, alin. (1), art. 73, alin. (1),  art. 136, alin. (1), lit a) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. (2), art. 5, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 5, alin. (1) - (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei 2 la nomenclator din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea; ale O.G.              nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale anexei nr. 1 din Ordinul nr. 27/2019 privind privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor; ale H.C.L. nr. 863/2008 privind organizarea Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;  

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art. 1. Începând cu data de 01.10.2019 se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al serviciului social de zi „Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc Astra”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Începând cu data de 01.10.2019, H.C.L. nr. 682/2015 privind aprobarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al serviciului social de zi „Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc Astra”, își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.