Hotărârea nr. 613/2019

Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 613

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 84.144 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov;

Văzând adresa nr. 6.460/02.05.2019 emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Braşov şi înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 42.902/13.05.2019 prin care s-a comunicat numărul maxim de posturi la nivelul municipiului, calculat potrivit prevederilor din anexa la O.U.G. nr. 63/2010;

În baza art. 610 şi art. 611 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ care instituie obligativitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de a stabili în structura organizatorică funcţiile publice de “secretar general” şi “consilier achiziţii publice”;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii            nr. 273/2006 privind finanţele publice, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1),        art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 524 din 26 septembrie 2018 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Comunicare - Serviciul Resurse Umane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.