Hotărârea nr. 612/2019

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 612

din data de  18  septembrie  2019

 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 85.318 din 16.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 632 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare amendamentele comisiei de specialitate nr. 5, formulate în cadrul comisiei și care au fost votate cu unanimitate, în sensul că la art. 66 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov după alin. 4, se introduc 3 alineate, respectiv: alin. 5 - Consilierii locali pot exprima opinii politice; alin. 6 - Cei vizați direct sau indirect de aceste opinii pot răspunde, de regulă, imediat sau dacă este posibil la următoarea ședință a Consiliului Local; art. 7 - Cel care a exprimat opinia politică poate comenta răspunsul imediat după prezentarea acestuia numai cu acordul președintelui de ședință”, iar art. 26, alin. (4) se completează cu: ”Alte persoane interesate pot lua cuvântul cu acordul președintelui de ședință, după consultarea prealabilă a  Consiliului Local prin exprimarea votului. Această procedură se aplică și comisiilor de specialitate”;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. a), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (3) lit. i), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2002, republicată conform H.C.L. nr. 122/2004, 548/2004, 14/2005, 100/2014 şi 3/2018, îşi încetează valabilitatea.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.