Hotărârea nr. 61/2019

Aprobarea încheierii Acordului între Municipiul Braşov şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare privind contribuţia Municipiului Braşov la furnizarea serviciilor de consultanţă organizate de BERD prin Facilitatea de Pregătire a Proiectelor de Infrastructură în legătură cu implementarea noului Spital Regional Clinic de Urgenţă Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 61

din data de 06  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea încheierii Acordului între Municipiul Braşov şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare privind contribuţia Municipiului Braşov la furnizarea serviciilor de consultanţă organizate de BERD prin Facilitatea de Pregătire a Proiectelor de Infrastructură în legătură cu implementarea noului Spital Regional Clinic de Urgenţă Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 06 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat nr. 9.693/2019, prin care s-a propus aprobarea încheierii Acordului între Municipiul Braşov şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare privind contribuţia Municipiului Braşov la furnizarea serviciilor de consultanţă organizate de BERD prin Facilitatea de Pregătire a Proiectelor de Infrastructură în legătură cu implementarea noului Spital Regional Clinic de Urgenţă Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 3, alin. (1), lit. b), lit. l), art. 28, alin. (1) şi alin. (4) din Legea            nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 1, alin. (2),            art. 2, alin. (1), pct. 5, art. 9, alin. (1) şi alin. (2) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (6), lit. a), pct. 3, alin. (7),           lit. a), art. 39, alin. (2), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi            art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului între Municipiul Brasov şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare privind contribuţia Municipiului Braşov la furnizarea serviciilor de consultanţă organizate de BERD prin Facilitatea de Pregătire a Proiectelor de Infrastructură în legătură cu implementarea noului Spital Regional Clinic de Urgenţă Braşov.

 

            Art. 2. Se aprobă modelul Acordului între Municipiul Brasov şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare privind contribuţia Municipiului Braşov la furnizarea serviciilor de consultanţă organizate de BERD prin Facilitatea de Pregătire a Proiectelor de Infrastructură în legătură cu implementarea noului Spital Regional Clinic de Urgenţă Braşov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov să semneze în numele şi pe seama Municipiului Braşov Acordul între Municipiul Braşov şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare privind contribuţia Municipiului Braşov la furnizarea serviciilor de consultanţă organizate de BERD prin Facilitatea de Pregătire a Proiectelor de Infrastructură în legătură cu implementarea noului Spital Regional Clinic de Urgenţă Braşov.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.