Hotărârea nr. 609/2019

Modificarea H.C.L. nr. 123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 609

din data de  30  august  2019

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 79.711 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 123/2009, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov; 

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică art. 29 din Regulamentul de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 123/2009, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 29. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 - 1000 lei următoarele fapte:

a) Utilizarea altui mobilier stradal decât cel stabilit de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Braşov pentru zona istorică a Municipiului Braşov, iar pentru celelalte zone ale oraşului de către Direcţia Arhitect Şef a Primăriei Municipiului Braşov şi nerespectarea celorlalte condiţii privind amenajarea, prevăzute la art. 21 din regulament;

b) Utilizarea rulotelor de alt tip decât cel comercial neomologate şi neînmatriculate în U.E.;

c) Neafişarea datelor de identificare ale agentului economic;

d) Neefectuarea salubrizării permanente a amplasamentului ocupat;

e) Depăşirea orarului de funcţionare stabilit la art. 25 din prezentul regulament şi crearea de disconfort riveranilor;

f) Folosirea cablurilor electrice suspendate sau pozate pe paviment şi a sistemelor de amplificare pentru difuzarea de muzică şi neîntreţinerea elementelor terasei (umbrele, scaune, mese, jardiniere, flori);

g) Amplasarea de televizoare şi difuzarea de muzică (chiar şi din interiorul perimetrului frontului de lucru);

h) Nerespectarea prevederilor art. 24 din regulament, prin obstrucţionarea sub orice formă a accesului maşinilor de intervenţie pentru situaţiile de urgenţă (medicale, incendii);

i) Subînchirierea terasei.”

…  //   …

 

 

-  02  -

 

 

Art. 2. Se modifică art. 30 din Regulamentul de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 123/2009, republicată, și care va avea următorul cuprins:

"Art. 30. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 - 500 lei următoarele fapte:

a) Comercializarea altor produse decât cele specifice comerţului stradal şi menţionate în art.28 din prezentul regulament;

b) Neafişarea într-o limbă de circulaţie internaţională a listei de meniuri cu preţuri;

c) Servirea pe terasele din Municipiul Braşov în veselă de plastic şi depozitarea ambalajelor;

d) Prepararea în aer liber a alimentelor, în zonele interzise prin prezentul regulament;

e) Ţinuta necorespunzătoare (lipsa unei ţinute personalizate pentru fiecare agent economic), lipsa ecusonului de identificare al personalului de deservire şi aspectul neîngrijit."

 

Art. 3. Se modifică art. 32 din Regulamentul de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 123/2009, republicată, și care va avea următorul cuprins:

"Art. 32. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din mimimul amenzii stabilite."

 

 

Art. 4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 123/2009, republicată, rămân neschimbate.

 

 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2009 republicată, astfel modificată va fi republicată.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial și Poliția Locală Brașov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

HOTĂRÂREA Nr. 123 din data de  27  februarie  2009

Republicată conform H.C.L. nr. 691/2011; H.C.L. nr. 682/2017; H.C.L. nr. 506/2018; H.C.L. nr. 505/2019 şi conform H.C.L. nr. 609 din data de 30  august  2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în  Municipiul Braşov;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 februarie 2009;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice şi Control Comercial din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 11.506/2009, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov; 

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 60/1997, privind modalitatea de desfăşurare a comerţului stradal şi măsuri de ocupare a domeniului public, H.C.L.               nr. 43/1993, privind stabilirea unor zone în care se pot amplasa chioşcuri în municipiul Braşov, H.C.L.                nr. 69/1996, cu privire la reglementarea amplasării chioşcurilor de difuzare a presei în municipiul Braşov, H.C.L. nr. 30/1992, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a comerţului din pieţe, târguri şi alte locuri publice de desfacere, H.C.L. nr. 15/1995, privind aprobarea măsurilor de aplicare a Legii nr. 27/1994.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.