Hotărârea nr. 608/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi DALI - Lărgire str. 13 Decembrie etapa II (tronson Pod CF - sens giratoriu Făget).

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 608

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi DALI - Lărgire str. 13 Decembrie etapa II (tronson Pod CF - sens giratoriu Făget);

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 78.569 din 27.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice,  prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi DALI - Lărgire str. 13 Decembrie etapa II (tronson Pod CF - sens giratoriu Făget);

Având în vedere prevederile Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale     H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135,        alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243,        alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi DALI - Lărgire str. 13 Decembrie etapa II (tronson Pod CF - sens giratoriu Făget), după cum urmează:

- valoare totală: - 9.772.187,54 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 7.526.239,71 lei inclusiv TVA

Durata de realizare a lucrărilor: 10 luni

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.