Hotărârea nr. 607/2019

Aprobarea Planului local de acțiune cadru pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și al personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și locurile adiacente unităților de învățământ preuniversitar 2019 - 2020.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 607

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Planului local de acțiune cadru pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și al personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și locurile adiacente unităților de învățământ preuniversitar 2019 - 2020;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referarul de aprobare nr. 15.284 din 26.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Poliției Locale Braşov, prin care s-a propus aprobarea Planului local de acțiune cadru pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și al personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și locurile adiacente unităților de învățământ preuniversitar 2019 - 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 35/2007, privind creșterea siguranței în univîățile de învățământ; ale Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010 republicată; ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), lit. g), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Planul local de acțiune cadru pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și al personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și locurile adiacente unităților de învățământ preuniversitar 2019 - 2020 conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Brașov, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Brașov, planul local de acțiune cadru arătat la Art. 1.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Poliția Locală Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.