Hotărârea nr. 606/2019

Aprobarea programului pilot pentru fluidizarea traficului rutier din centrul istoric al Municipiului Braşov prin asigurarea transportului școlar gratuit elevilor din ciclul primar, cadrelor didactice și personalului auxiliar la instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, cu mijloace de transport deţinute de către Operatorul de transport rutier RATBV S.A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 606

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea programului pilot pentru fluidizarea traficului rutier din centrul istoric al Municipiului Braşov prin asigurarea transportului școlar gratuit elevilor din ciclul primar, cadrelor didactice și personalului auxiliar la instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, cu mijloace de transport deţinute de către Operatorul de transport rutier RATBV S.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 77.846 din 23.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus aprobarea programului pilot pentru fluidizarea traficului rutier din centrul istoric al Municipiului Braşov prin asigurarea transportului școlar gratuit elevilor din ciclul primar, cadrelor didactice și personalului auxiliar la instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, cu mijloace de transport deţinute de către Operatorul de transport rutier RATBV S.A.;

Văzând adresele societăţii RATBV S.A. nr. 8.745/02.08.2019 şi 9.429/21.08.2019, înregistrate la Primăria Municpiului Braşov cu nr. 71.509/05.08.2019 şi nr. 77.456/22.08.2019 prin care se propune îmbunătăţirea deplasărilor elevilor din ciclul primar, care învaţă la unităţile şcolare amplasate în centrul istoric;

Având în vedere prevederile art. 84, alin. (1) şi art. 105, alin. (2), lit. e) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 70, pct. g) din Ordonanţa de Urgenţă   nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L.                  nr. 329/2019 privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov;

Luând în considerare amendamentul Comisiei de specialitate nr. 5 formulat în cadrul ședinței comisiei, se va înlocui titulatura din ”autobuz școlar” în ”mijloc de transport” și se va folosi sintagma ”transport școlar” în tot cuprinsul hotărârii și care a fost votat în unanimitate;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),  lit. b),      lit. d), lit. e), alin. (7), lit. i), lit. n), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2),        art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea programului pilot pentru fluidizarea traficului rutier din centrul istoric al Municipiului Braşov prin asigurarea transportului școlar gratuit elevilor din ciclul primar, cadrelor didactice și personalului auxiliar la instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, cu mijloace de transport deţinute de către Operatorul de transport rutier RATBV S.A.

 

 

Art. 2. (1) Se aprobă programul pilot pentru asigurarea transportului școlar gratuit elevilor din ciclul primar, cadrelor didactice și personalului auxiliar la Liceul Teoretic “Johannes Honterus” şi Şcoala Gimnazială nr. 6 "Iacob Mureşianu".

(2) Se aprobă desfăşurarea programului pilot în perioada: 10.09.2019 - 20.12.2019.

 

Art. 3. Serviciul regulat special de transport asigurat elevilor din ciclul primar, cadrelor didactice și personalului auxiliar la instituţiile de învăţământ, se efectuează pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov, de către Operatorul de transport rutier RATBV S.A., în baza unui contract încheiat cu Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

 

 

…  //   …

-   02   -

 

Art. 4. Operatorul de transport rutier RATBV S.A. împreună cu conducerea Unităţii de învăţământ preuniversitar de stat stabilesc, până la data de 5 (cinci) septembrie a anului şcolar curent, orarul de funcţionare, traseul, staţiile, numărul de persoane transportate într-o cursă şi numărul de curse efectuate zilnic în corelare cu Planul de transport al Municipiului Braşov.

 

Art. 5. (1) Traseul, staţiile publice de îmbarcare/debarcare precum şi lista cu persoanele transportate vor fi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi vor fi menționate în anexele la contractul încheiat cu Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de către Operatorul de transport rutier RATBV S.A.

(2) După încheierea Contractului cu Unităţile de Învăţământ preuniversitar de stat, Operatorul de transport rutier RATBV S.A., va solicita Primăriei Municiului Brașov avizul/avizele de traseu în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 329/2019 privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov.

 

Art. 6. Mijloacele de transport nu pot efectua transportul unor terţe persoane, altele decât cele menționate în anexa la contractul încheiat cu Unităţile de Învăţământ preuniversitar de stat.

 

Art. 7. Conducătorul auto va avea în permanenţă asupra sa, în timpul cât conduce mijlocul de transport, toate documentele solicitate de legislaţia în vigoare.

 

Art. 8. Cheltuielile privind asigurarea serviciului regulat special de transport pentru elevii din ciclul primar, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar la instituţiile de învăţământ, care se efectuează pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov, se estimează de către Operatorul de transport rutier RATBV SA luând în considerare următoarele:

a) traseele aprobate;

b) costurile salariale;

c) taxele legale obligatorii;

d) costurile reviziilor periodice obligatorii, asigurările CASCO şi RCA;

e) costurile de amortizare a mijloacelor de transport;

f) costurile indirecte şi generale.

 

Art. 9. Se aprobă finanţarea privind asigurarea transportului școlar gratuit elevilor din ciclul primar, cadrelor didactice și personalului auxiliar la Liceul Teoretic “Johannes Honterus” şi la Şcoala Gimnazială nr. 6 "Iacob Mureşianu", cu mijloacele de transport deţinute de către Operatorul de transport rutier RATBV S.A., prin alocarea din bugetul local al Municipiului Braşov, către unităţile de învăţământ respective, a fondurilor aferente asigurării acestui serviciu.

 

Art. 10. Poliția Locală a Municipiului Braşov va asigura, prezența unui reprezentant în fiecare mijloc de transport, care va asista elevii din ciclul primar la urcare/coborâre, la trecerea străzii, şi îi va însoţi până la intrarea în unitatea de învăţământ.

 

Art. 11. Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Poliția Locală a Municipiului Braşov în parteneriat cu societatea RATBV S.A. şi Liceul Teoretic “Johannes Honterus” şi Şcoala Gimnazială nr. 6 "Iacob Mureşianu", vor colabora pentru implementarea programului pilot pentru fluidizarea traficului rutier din centrul istoric.

 

Art. 12. Primarul Municipiului Braşov prin Compartimentul Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, Poliția Locală a Municipiului Braşov, operatorul de transport Societatea RATBV S.A. şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.