Hotărârea nr. 605/2019

Înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Ferigii - tronson 1.

 

HOTĂRÂREA Nr. 605

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Ferigii - tronson 1;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 76.163 din 20.08.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridică şi de Administraţie Publică Locală, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Ferigii - tronson 1;

Văzând cererea nr. 75.598/2019, documentația cadastrală de primă înscriere a imobilului strada Ferigii - tronson 1;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - strada Ferigii - tronson 1 - identificat cu nr. top. 6912/1/5/1 lăsat în afară de C.F., conform Documentației cadastrale de primă înscriere întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.