Hotărârea nr. 60/2019

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată.

HOTĂRÂREA Nr. 60

din data de 06  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 06 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 9.341/2019, prin care s-a propus modificarea şi completarea H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene; ale Hotărârii Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea                     nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul            nr. 6424/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Achiziţie de mijloace de transport public-troleibuze 18m” şi a finanţării cheltuielilor proprii în cadrul acestui proiect; precum şi termenele strânse pentru depunerea documentaţiei în vederea finanţării şi procedura complexă ce urmează a fi parcursă în acest sens, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre cu celeritate;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 39, alin. (2), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se modifică Art. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 25 iulie 2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, care va avea următorul cuprins:

 

  // 

 

-  02  -

 

            Art. 6. Alin. (1) Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public solicitate la finanţare, şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, în cadrul proiectului ”Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, în cuantum de 78.113.050 lei.

                        Alin. (2) Se modifică Anexa 3 la H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze” , republicată, conform  Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Se modifică Art. 7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 25 iulie 2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, care va avea următorul cuprins:

            Art. 7. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, reprezentând contribuţia de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect, în cuantum de 1.562.261 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ”Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”.

 

 

            Art. 3. Se modifică Art. 8 din Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 25 iulie 2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, care va avea următorul cuprins:

            Art. 8. Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 14.820.000 lei, în condiţiile recuperării acesteia în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte cu numărul Por/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e şi a art. 9, lit. o) din O.U.G. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente UAT MUNICIPIUL BRAŞOV în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”.

 

 

            Art. 4. Se modifică Art. 11 din Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 25 iulie 2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, care va avea următorul cuprins:

            Art. 11. Se aprobă modificarea şi completarea Acordului de parteneriat nr. 64380 din data de 26.07.2018 încheiat în baza H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, după cum urmează:

            1. Se modifică art. 3, alin. (4) privind Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale Proiectului după cum urmează:

            ”Lider de parteneriat:

            - Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 540.000,00 lei;

            - Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei şi %):0;

            - Valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse din proiect: 540.000,00 lei;

            - Valoarea contribuţiei liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei şi %): 81.000,00 lei, reprezentând 15 % din valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect.

 

 

… // 

 

-  03  -

 

 

            Partener:

            - Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 92.933.050 lei;

            - Valoare TVA: 14.838.050 lei;

            - Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei şi %): 0;

            - Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 14.820.000 lei;

            - Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 18.050,00 lei;

            - Valoarea eligibilă totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 78.113.050 lei;

            - Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei şi %): 1.562.261 lei, reprezentând 2 % din valoarea eligibilă totală a proiectului.”

            2. Se aprobă anexa la Acordul de parteneriat nr. 64380 din data de 26.07.2018 ”Detalierea cheltuielilor proiectului”, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

            3. Modificările şi completările Acordului de parteneriat nr. 64380 din data de 26.07.2018 se vor efectua prin Act adiţional nr. 2, conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

 

            Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 25 iulie 2018 şi anexele acesteia privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată prin H.C.L.                 nr. 623/2018 şi H.C.L. nr. 750/2018, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre, se va republica.

 

 

            Art. 6. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată prin H.C.L. nr. 623/2018 şi H.C.L.                  nr. 750/2018, rămân neschimbate.

 

 

            Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 414  din data de 25  iulie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 623/2018; H.C.L. nr. 750/2018 şi conform

H.C.L. nr. 60 din 06  februarie  2019

 

 

 

 

 

            Privind: aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul  proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2018;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 62.370/2018, prin care s-a propus aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene; ale Hotărârii Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea             nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul                   nr. 6424/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Achiziţie de mijloace de transport public-troleibuze 18m” şi a finanţării cheltuielilor proprii în cadrul acestui proiect; precum şi termenele strânse pentru depunerea documentaţiei în vederea finanţării şi procedura complexă ce urmează a fi parcursă în acest sens, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre cu celeritate;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 39, alin. (2), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă participarea U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV ca partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, în vederea depunerii şi obţinerii finanţării acestuia din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1.

 

            Art. 2. Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca lider de parteneriat şi U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, conform Anexei 1.

  // 

 

-  02  -

           

            Art 3. Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, lider de parteneriat şi U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de transport public - troleibuze, în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, conform Anexei 2.

 

            Art. 4. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze” astfel cum sunt evidenţiaţi în Anexa nr. 3.

 

            Art. 5. Se aprobă achiziţionarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în numele U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, a unui număr de 26 troleibuze articulate, cu lungimea de aproximativ 18 m.

 

            Art. 6. Alin. (1) Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public solicitate la finanţare şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, în cadrul proiectului ”Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, în cuantum de 78.113.050 lei.

                        Alin. (2) Se modifică Anexa 3 la H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, republicată, conform  Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 7. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, reprezentând contribuţia de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect, în cuantum de 1.562.261 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ”Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”.

 

            Art. 8. Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 14.820.000 lei, în condiţiile recuperării acesteia în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte cu numărul Por/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e şi a art. 9, lit. o) din O.U.G. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente UAT MUNICIPIUL BRAŞOV în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”.

 

            Art. 9. Se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, pentru implementarea în condiţii optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora.

 

            Art. 10. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investiţiilor aferente U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene şi structurale de investiţii.

 

            Art. 11. Se aprobă modificarea şi completarea Acordului de parteneriat nr. 64380 din data de 26.07.2018 încheiat în baza H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, după cum urmează:

            1. Se modifică art. 3, alin. (4) privind Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale Proiectului după cum urmează:

            Lider de parteneriat:

            - Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 540.000,00 lei;

            - Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei şi %):0;

            - Valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse din proiect: 540.000,00 lei;

            - Valoarea contribuţiei liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei şi %): 81.000,00 lei, reprezentând 15 % din valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect.

 

… // 

 

-  03  -

 

            Partener:

            - Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 92.933.050 lei;

            - Valoare TVA: 14.838.050 lei;

            - Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei şi %): 0;

            - Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 14.820.000 lei;

            - Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 18.050,00 lei;

            - Valoarea eligibilă totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 78.113.050 lei;

            - Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei şi %): 1.562.261 lei, reprezentând 2 % din valoarea eligibilă totală a proiectului.

            2. Se aprobă anexa la Acordul de parteneriat nr. 64380 din data de 26.07.2018 ”Detalierea cheltuielilor proiectului”, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

            3. Modificările şi completările Acordului de parteneriat nr. 64380 din data de 26.07.2018 se vor efectua prin Act adiţional nr. 2, conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 12. Se împuterniceşte domnul George Scripcaru, Primarul Municipiului Braşov să semneze Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - lider de proiect şi U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV.

 

 

            Art. 13. Se împuterniceşte domnul George Scripcaru, Primarul Municipiului Braşov, să semneze Actul Adiţional la Acordul de parteneriat nr. 64.380 din data de 26.07.2018, încheiat în baza H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public – troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.

 

 

            Art. 14. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.