Hotărârea nr. 597/2019

Alipirea a două imobile situate în Brașov, str. Apollo F.N.

HOTĂRÂREA Nr. 597

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: alipirea a două imobile situate în Brașov, str. Apollo F.N.;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 75.603 din 19.08.2019, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator; 

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care s-a propus alipirea a două imobile situate în Brașov, str. Apollo F.N.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin .(1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Apollo F.N., identificate în C.F. nr. 157864 Brașov, nr. cad. 157864, respectiv C.F. nr. 149340 Brașov, nr. cad. 149340, conform Documentației cadastrale de alipire imobile, întocmită de S.C. Funciara S.R.L.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.