Hotărârea nr. 595/2019

Reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Poienelor f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 595

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Poienelor f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 74.888 din 13.08.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care s-a propus reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Poienelor f.n.;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),     lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren situat în str. Poienelor f.n., înscris în C.F. nr. 147482 Brașov, nr. top. 7336/2/1.

 

Art. 2. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren situat în str. Poienelor f.n., înscris în C.F. nr. 147481 Brașov, nr. top. 7335/3/1/1.

 

Art. 3. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren situat în str. Poienelor f.n., înscris în C.F. nr. 147486 Brașov, nr. top. 7336/1/1.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.