Hotărârea nr. 593/2019

Revocarea H.C.L. nr. 102/2017 pentru stabilirea cotei părţi, ce revine municipiului, din sumele rezultate ca urmare a închirierii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Braşov, aflate în administrarea Serviciului Public de Termoficare (S.P.L.T.) Braşov.

HOTĂRÂREA Nr.  593

din data de  30  august  2019

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 102/2017 pentru stabilirea cotei părţi, ce revine municipiului, din sumele rezultate ca urmare a închirierii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Braşov, aflate în administrarea Serviciului Public de Termoficare (S.P.L.T.) Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 75.892 din 19.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care s-a propus revocarea H.C.L. nr. 102/2017 pentru stabilirea cotei părţi, ce revine municipiului, din sumele rezultate ca urmare a închirierii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Braşov, aflate în administrarea Serviciului Public de Termoficare (S.P.L.T.) Braşov;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (1) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică şi ale H.C.L. nr. 474/2016 privind aprobarea dării în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov a bunurilor necesare desfăşurării activităţii serviciului;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 333, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol unic. Începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 24 februarie 2017, având ca obiect stabilirea cotei părţi, ce revine municipiului, din sumele rezultate ca urmare a închirierii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Braşov, aflate în administrarea Serviciului Public de Termoficare (S.P.L.T.) Braşov.