Hotărârea nr. 592/2019

Aprobarea prelungirii contractului de închiriere a spaţiului situat în Braşov, str. Transilvaniei nr. 6, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 592

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea prelungirii contractului de închiriere a spaţiului situat în Braşov,  str. Transilvaniei nr. 6, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 A;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 75.776 din 22.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial  din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care s-a propus aprobarea prelungirii contractului de închiriere a spaţiului situat în Braşov,  str. Transilvaniei nr. 6, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 A;

Văzând adresa nr. 64/2019, prin care Forumul Democrat al Germanilor din Judeţul Braşov, în calitate de proprietar al imobilului în care Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 A. îşi desfăşoară activitatea, îşi exprimă acordul pentru prelungirea contractului de închiriere nr. 1132 din 13.10.2011 pe o perioadă de un an, respectiv 01.09.2019 - 31.08.2020;

Având în vedere prevederile Cap. III, alin. 1 şi ale Cap. VIII, alin. 2 din contractul de închiriere nr. 1132 din 13.10.2011;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139,        alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere încheiat între Forumul Democrat al Germanilor din Judeţul Braşov, în calitate de locator şi Municipiul Braşov, respectiv, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14 Braşov, în calitate de locatari şi care are ca obiect imobilul, construcţie şi teren, în suprafaţă totală de 543,58 m.p. din imobilul identificat în C.F. nr. 118217 Braşov, nr. top. 9094/10, situat în Braşov, str. Transilvaniei nr. 6, prin act adiţional, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv 01.09.2019 - 31.08.2020, celelalte clauze contractuale rămânând neschimbate.

 

Art. 2. Se aprobă plata chiriei din creditele aprobate şi alocate din bugetul Municipiului Braşov, de către Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.