Hotărârea nr. 590/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 558/2015, republicată, pentru darea în administrare către S.C. R.I.A.L. S.R.L., a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 590

din data de  30  august  2019

 

Privind: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 558/2015, republicată, pentru darea în administrare către S.C. R.I.A.L. S.R.L., a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 75.568 din 19.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care s-a propus modificarea Anexei la H.C.L. nr. 558/2015, republicată, privind darea în administrare către S.C. R.I.A.L. S.R.L., a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov;

Văzând adresa nr. 4.637/2019 a S.C. RIAL S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 67.512/2019;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 558 din 2015 privind darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se revocă dreptul de administrare constituit către S.C. R.I.A.L. S.R.L., asupra imobilelor aflate în proprietatea privată a Municipiului Braşov, şi înscrise la poziţiile 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 15 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 558 din 20 octombrie 2015, republicată.

 

Art. 2. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 558 din 20 octombrie 2015, republicată, în mod corespunzător.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 558 din 20 octombrie 2015, republicată, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

        

 

HOTĂRÂREA Nr. 558 din data de  20  octombrie  2015

Republicată conform H.C.L. nr. 563/2017; H.C.L. nr. 42/2019 şi conform H.C.L. nr. 590 din 30 august 2019

 

 

 

 

Privind: darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu                         nr. 80.805/2015, privind darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov;

Văzând adresa nr. 4.637/2019 a S.C. RIAL S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 67.512/2019;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 558 din 2015 privind darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare către S.C. R.I.A.L. S.R.L. Braşov, a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov, identificate conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 226 din 31 mai 2013, se abrogă.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. R.I.A.L. S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.