Hotărârea nr. 589/2019

Modificarea H.C.L. nr. 664/2014 privind darea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov a apartamentelor, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 589

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 664/2014 privind darea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov a apartamentelor, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 75.760 din 19.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef , prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 664/2014 privind darea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov a apartamentelor, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19;

Văzând adresa nr. 4.637/2019 a S.C. RIAL S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 67.512/2019;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 664 din 2014 privind darea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov a apartamentelor, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 664 din 18.12.2014 privind darea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov a apartamentelor, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19, şi care va avea următorul conţinut:

Art. 1. Se aprobă darea în administrare, către S.C. RIAL S.R.L. Braşov, a 11 apartamente cu 3 camere (nr. 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72), cu boxele aferente, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19.”

 

Art. 2. H.C.L. nr. 664 din 18.12.2014, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 664   din data de  18  decembrie  2014

Republicată conform H.CL. nr. 589 din data de 30 august 2019

 

 

 

 

Privind: darea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov a apartamentelor, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu                    nr. 104.989/2014, privind darea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov, a apartamentelor, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19;

Văzând adresa nr. 4.637/2019 a S.C. RIAL S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 67.512/2019;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 664 din 2014 privind darea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov a apartamentelor, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare, către S.C. RIAL S.R.L. Braşov, a 11 apartamente cu 3 camere (nr. 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72), cu boxele aferente, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.