Hotărârea nr. 588/2019

Darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 11, pentru o perioadă de 5 ani.

 

HOTĂRÂREA Nr. 588

din data de  30  august  2019

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 11, pentru o perioadă de 5 ani;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 76.840 din 21.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care s-a propus darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, Piaţa Sfatului,         nr. 11, pentru o perioadă de 5 ani;

Văzând adresa Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Braşov nr. 158/08.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 73.275/2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor  art. 108, lit. d), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 349 şi art. 362, alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Piaţa Sfatului, nr. 11, identificat prin C.F. nr. 28216, nr. top. 5250-5148/8, având valoare de inventar 113.729.96 lei.

 

Art. 2. Destinaţia imobilului menţionat la art. 1 este de sediu al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Braşov.

 

Art. 3. Se aprobă Contractul de Comodat, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Se radiază poziţia nr. 29 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 25 aprilie 2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 25 aprilie 2005 republicată, modificată conform art. 3, se va republica.

 

Art. 6. Cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiile atribuite conform art. 1, din prezenta hotărâre, vor fi suportate de către Asociaţia  Foştilor Deţinuţi Politici Braşov.

 

Art. 7. Transmiterea imobilului se va face în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării prezentei hotărâri.

 

Art. 8. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 241 din data de  25  aprilie  2005

Republicată conform H.C.L. nr. 152/2015; H.C.L. nr. 235/2016; H.C.L. nr. 99/2018; H.C.L. 846/2018; H.C.L. nr. 43/2019; H.C.L. nr. 286/2019 şi conform H.C.L. nr. 588 din data

de 30 august 2019

 

 

 

Obiect: diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;

Analizând Expunerea de motive a S.C. RIAL S.R.L. nr. 27.712/2005 şi Raportul de specialitate al Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;

Văzând adresa Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Braşov nr. 158/08.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 73.275/2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor  art. 108, lit. d), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 349 şi art. 362, alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă reducerea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. cu suma de 6.476.631.260 lei, reprezentând:

- 3.241.783.183 lei contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie, vândute conform prevederilor legale în vigoare în perioada septembrie - decembrie 1998;

- 3.234.766.833 lei contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie cuprinse în anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, care se transferă cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov.

 

Art. 2. În urma reducerii, capitalul social al S.C. RIAL S.R.L. va fi de 1.609.889.735 lei şi se compune din:

- 1.197.062.256 lei, reprezentând contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie cuprinse în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

- 412.827.479 lei, reprezentând contravaloarea mijloacelor fixe (altele decât imobilele cuprinse în anexa 1).

 

Art. 3. Se mandatează S.C. RIAL S.R.L. să administreze în continuare locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie în anexa 2 şi să aplice prevederile legale în vigoare cu privire la vânzarea acestora, precum şi prevederile Legii nr. 10/2001.

 

Art. 4. Se împuternicesc Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. ca în termen de 30 de zile de la prezenta, să încheie procesul - verbal de predare - primire al spaţiilor în cauză.

 

Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. să încheie un contract de administrare privind imobilele din anexa 2 în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.