Hotărârea nr. 587/2019

Aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor și serviciilor de piață în Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 587

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor și serviciilor de piață în Municipiul Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 76.227 din 20.08.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor și serviciilor de piață în Municipiul Braşov;

Văzând adresele Asociației Breasla Cârciumarilor, înregistrate la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 43.797/2019, respectiv nr. 74.828/2019;

Având în vedere prevederile legislației în vigoare cu privire la desfășurarea exercițiilor comerciale O.G. nr. 99/2000 şi ale Codului Fiscal;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 133, alin (1), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind comercializarea produselor și serviciilor de piață în Municipiul Braşov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local          nr. 116/2007 republicată, își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.