Hotărârea nr. 582/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 10/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539.

 

HOTĂRÂREA Nr. 582

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 10/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 69.466 din 29.07.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 10/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov,    nr. cad. 127539;

Văzând adresa nr. 69.466/29.07.2019, Încheierea de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 92684/14.06.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 127539 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),    alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că d-na Moscu Anca Dina Despina a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 10/500 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 127539 Brașov,              nr. cad. 127539, în suprafață totală de  2.625 m.p., zona str. Bârsei.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 10/500 din imobilul situat în Braşov, înscris în                C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, în suprafață totală de 2.625 m.p., zona str. Bârsei.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.