Hotărârea nr. 581/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 159019 Brașov, nr. cad. 159019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 581

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în  C.F. nr. 159019 Brașov, nr. cad. 159019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 67.438 din 23.07.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 159019 Brașov, nr. cad. 159019;

Văzând adresa nr. 67.438/23.07.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 1.742/12.07.2019 și extrasul C.F. pentru informare                  nr. 159019 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și  art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că S.C VALCOM CONSTRUCT S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 159019 Brașov, nr. cad. 159019, în suprafață de 112 m.p., zona str. Ioan Popasu.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 159019 Brașov,             nr. cad. 159019, în suprafață de 112 m.p., zona str. Ioan Popasu.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.