Hotărârea nr. 580/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 158942 Brașov, nr. cad. 158942.

 

HOTĂRÂREA Nr. 580

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în      C.F. nr. 158942 Brașov, nr. cad. 158942;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 67.850 din 23.07.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 158942 Brașov, nr. cad. 158942;

Văzând adresa nr. 67.850/23.07.2019, Încheierea de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 93.977/19.06.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 158942 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),    alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că S.C VICTORY TOWERS S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 158942 Brașov, nr. cad. 158942, în suprafață de 107 m.p., str. Nicolae Labiș.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 158942 Brașov,      nr. cad. 158942, în suprafață de 107 m.p., zona str. Nicolae Labiș.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.