Hotărârea nr. 576/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 148311 Brașov, nr. cad. 148311.

HOTĂRÂREA Nr. 576

din data de  30  august  2019

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în      C.F. nr. 148311 Brașov, nr. cad. 148311;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 68.834 din 25.07.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând adresa nr. 68.834/25.07.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 742/24.11.2017 și extrasul C.F. pentru informare          nr. 148311 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),    alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Hermann Uwe Jurgen a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 148311 Brașov, nr. cad. 148311, în suprafață de 240 m.p., str. Dealul Spirii.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 148311 Brașov,      nr. cad. 148311, în suprafață de 240 m.p., str. Dealul Spirii.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.