Hotărârea nr. 574/2019

Prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “Modificare parţială P.U.Z. Tractorul VII zona 4”, aprobată prin H.C.L. nr. 560/2014.

 

HOTĂRÂREA Nr. 574

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “Modificare parţială P.U.Z. Tractorul VII zona 4”, aprobată prin H.C.L. nr. 560/2014;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 46.706 din 12.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care s-a propus prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei Modificare parţială P.U.Z. Tractorul VII zona 4”, aprobată prin H.C.L. nr. 560/2014;    

Văzând şi adresa nr. 65002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56,       alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 5 ani a perioadei de valabilitate a documentaţiei Modificare parţială PUZ Tractorul VII zona 4”, aprobată prin H.C.L. nr. 560/24.10.2014.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.