Hotărârea nr. 573/2019

Documentaţia de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. Amenajare zona centrală Municipiul Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 253/2007.

 

HOTĂRÂREA Nr. 573

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: documentaţia de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. Amenajare zona centrală Municipiul Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 253/2007;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 76.980 din 22.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care s-a propus documentaţia de urbanism Modificare parţială P.U.Z. Amenajare zona centrală Municipiul Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 253/2007;

Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef nr. 13/21.06.2019, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 54 din data de 13.06.2019, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism Modificare parţială P.U.Z. Amenajare zona centrală Municipiul Braşov;

Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 63.653/2019, c. 18.017/2019, întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism Modificare parţială P.U.Z. Amenajare zona centrală Municipiul Braşov, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism Modificare parțială P.U.Z. Amenajare zonă centrală Municipiul Braşov, aprobată cu H.C.L. nr. 253/2007, beneficiar Biserica Evanghelică Lutherană din România - Parohia Braşov, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. - este de 5 ani de la data aprobării.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.