Hotărârea nr. 572/2019

Modificarea și completarea H.C.L. nr. 149/2017 privind Regulamentul - Cadru al serviciului de salubrizare și deszăpezire a Municipiului Brașov.

HOTĂRÂREA Nr. 572

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea și completarea H.C.L. nr. 149/2017 privind Regulamentul - Cadru al serviciului de salubrizare și deszăpezire a Municipiului Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 77.173 din 22.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Urmărire Contracte Salubrizare și Deszăpezire din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus modificarea și completarea H.C.L. nr. 149/2017 privind Regulamentul - Cadru al serviciului de salubrizare și deszăpezire a Municipiului Brașov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică şi se completează H.C.L. nr. 149/2017 privind Regulamentul - Cadru al serviciului de salubrizare și deszăpezire a Municipiului Brașov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

(1) După alineatul (3) al art. 1, se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:

“(4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.”

 

(2) Art. 3 îşi încetează aplicabilitatea.

 

(3) Se modifică alin. 4.25 și va avea următorul cuprins:

“4.25. deţinător de deşeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată”.

 

(4) Se modifică alin. 4.26 și va avea următorul cuprins:

“4.26. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată”.

 

(5) Se modifică alin. 4.27 și va avea următorul cuprins:

“4.27. gestionarea deşeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea          nr. 211/2011, republicată”.

 

…  //   …

-  02   -

 

(6) Se modifică alin. 4.30 și va avea următorul cuprins:

“4.30. instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată”.

 

(7) Se modifică alin. 4.35 și va avea următorul cuprins:

4.35. producător de deşeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea           nr. 211/2011, republicată”.

 

(8) Se modifică alin. 4.36 și va avea următorul cuprins:

“4.36. reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată”.

 

(9) Se modifică alin. 4.44 și va avea următorul cuprins:

“4.44. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată”.

 

(10) Se modifică alin. 4.47 și va avea următorul cuprins:

“4.47. utilizatori - conform definiţiei prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare”.

 

(11) Se modifică alin. 4.48 și va avea următorul cuprins:

“4.48. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată”.

 

(12) Se modifică art. 22, alin. (2) și va avea următorul cuprins:

“(2) Colectarea deşeurilor municipale se face selectiv, pe fiecare fracție/tip de deșeu cu autoutilitare speciale, echipate și dotate corespunzător fracției colectate. Este interzisă colectarea la comun a diverselor tipuri de deșeu.

 

(13) Se modifică art. 22, alin. (9) și va avea următorul cuprins:

“(9) În vederea implementării instrumentului economic “plătește pentru cât arunci” recipienții/sacii pentru colectarea deșeurilor vor dispune de un sistem de identificare a utilizatorului (cod de bare, C.I.P., etc), iar utilajele de colectare a deșeurilor vor fi dotate cu:

- soft de identificare a recipientului și implicit al utilizatorului, citirea realizându-se la momentul golirii acestuia;

- sistem electronic de cântărire și emitere tichet cu minim următoarele informații: tipul deșeului colectat, cantitatea colectată, datele de identificare ale utilizatorului, data colectării;

- soft pentru memorarea și transmiterea la sediul operatorului în baza de evidență a datelor de mai sus”.

 

(14) Se modifică art. 22, alin. (10) și va avea următorul cuprins:

“(10) Operatorul nu va ridica recipienții/ sacii destinați colectării deșeurilor reciclabile în care sunt depozitate în amestec și deșeuri reziduale și/sau biodegradabile. În această situație operatorul va notifica atât utilizatorul recipientului cu privire la obligațiile ce-i revin în domeniul colectării selective a deșeurilor cât și autoritatea locală pentru luarea măsurilor legale ce se impun”.

 

(15) Art. 27 îşi încetează aplicabilitatea.

 

(16) Se modifică art. 33, alin. (2) și va avea următorul cuprins:

“(2) Colectarea deşeurilor din construcţii se realizează numai în containere/saci standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deşeuri în recipientele/ containerele în care se depun deşeurile municipale, sau lângă acestea”.

…  //   …

-  03   -

 

(17) Se modifică art. 66, alin. (5) și va avea următorul cuprins:

“(5) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale”.

 

(18) Se modifică art. 103, lit. i) și va avea următorul cuprins:

“i) să factureze utilizatorului prestarea serviciului de colectare a deșeurilor din interiorul și exteriorul punctelor de colectare pe o rază de 10 metri. Facturarea se va face diferențiat pe tipuri de deșeuri.”

 

(19) După litera p) al art. 117, se introduce o nouă literă q), respectiv r), cu următorul cuprins:

“q) depozitarea deșeurilor generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora pe domeniul public și/sau la punctele de colectare a deșeurilor municipale.

r) depozitarea deșeurilor voluminoase în alte locuri decât cele stabilite de autoritatea locală”.

 

(20) Se modifică art. 118, lit. a) și va avea următorul cuprins:

“a) nerespectarea prevederilor art. 25, art. 33, alin. (2), art. 73, art. 117 și art. 107 literele: d), e), h), j), k), m), o), p), q) se sancționează cu amendă de la 800 la 1600 lei pentru persoane fizice și cu amendă de la 1600 la 2500 lei pentru persoane juridice”.

 

 

Art. 2. H.C.L. nr. 149/2017 privind Regulamentul - Cadru al serviciului de salubrizare și deszăpezire a municipiului Brașov, astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Urmărire Contracte Salubrizare și Deszăpezire, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 149  din data de  30  martie  2017

Republicată conform H.C.L. nr. 634/2018 și conform H.C.L. nr. 572 din data de

 30 august 2019

 

 

 

 

 

Privind: Regulamentul de salubrizare şi deszăpezire al municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 30 martie 2017;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Urmărire Contracte Salubrizare şi Deszăpezire din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 24.032/2017, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de salubrizare şi deszăpezire al municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de salubrizare şi deszăpezire al municipiului Braşov în conformitate cu Ordinul nr. 82/2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor.

 

 

Art. 2. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 627 din 27 august 2007, privind Regulamentul de salubrizare al municipiului Braşov, îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.