Hotărârea nr. 571/2019

Modificarea H.C.L. nr. 200/30 martie 2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 571

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 200/30 martie 2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 75.526 din 19.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 200/30 martie 2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;

Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 153/5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 200/30 martie 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială, şi care va avea următorul cuprins:

"Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții „Reabilitarea faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială”, conform Anexei, după cum urmează:

- valoare totală: 30.010.540,86 lei inclusiv TVA"

 

Art. 2. H.C.L. nr. 200/30 martie 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie social, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                                                                                               

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 200  din data de  30 martie  2012

Republicată conform H.C.L. nr. 571 din data de 30 august 2019

 

 

 

  

Privind: aprobarea indicatorilor economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 martie 2012;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 24.437 din 29.03.2012, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov, locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 153/5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții Reabilitarea faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială”, conform Anexei, după cum urmează:

- valoare totală: 30.010.540,86 lei inclusiv TVA.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.