Hotărârea nr. 570/2019

Modificarea H.C.L. nr. 654/18 decembrie 2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiții “Reparații capitale Colegiul Național Unirea, Corp A”;

 

HOTĂRÂREA Nr. 570

din data de  30  august  2019

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 654/18 decembrie 2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiții Reparații capitale Colegiul Național Unirea, Corp A”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 75.552 din 19.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 654/18 decembrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiții Reparații capitale Colegiul Național Unirea, Corp A;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 654/18 decembrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiții Reparații capitale Colegiul Național Unirea, Corp A, şi care va avea următorul cuprins:

"Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții „Reparații capitale Colegiul Național Unirea, Corp A după cum urmează:

- valoare totală:  - 11.298.343,54 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 10.066.067,08 lei inclusiv TVA

Termen de execuție : 12 luni"

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 654/18 decembrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiții Reparații capitale Colegiul Național Unirea, Corp A, rămân neschimbate.

 

Art. 3. H.C.L. nr. 654/18 decembrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiții Reparații capitale Colegiul Național Unirea, Corp A, astfel, modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 654 din data de  18  decembrie  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 570 din 30 august 2019

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Reparaţii Capitale Colegiul Naţional Unirea, Corp A din municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 105.471/2014, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reparaţii Capitale Colegiul Naţional Unirea, Corp A din municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții „Reparații capitale Colegiul Național Unirea, Corp A după cum urmează:

- valoare totală:  - 11.298.343,54 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 10.066.067,08 lei inclusiv TVA

Termen de execuție : 12 luni

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.