Hotărârea nr. 569/2019

Modificarea H.C.L. nr. 126/27 februarie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Mansardare, eficientizarea termică la Şcoala Generală nr. 19, Braşov”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 569

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 126/27 februarie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Mansardare, eficientizarea termică la Şcoala Generală nr. 19, Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 75.375 din 14.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 126/27 februarie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Mansardare, eficientizarea termică la Şcoala Generală nr. 19, Braşov”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),        art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică titlul, preambulul şi Art. 1 din H.C.L. nr. 126/27 februarie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Mansardare, eficientizarea termică la Şcoala Generală nr. 19, Braşov”, în sensul înlocuirii sintagmei „Mansardare, eficientizarea termică la Şcoala Generală nr. 19, Braşov”, cu sintagma ,,Etajare/mansardare Şcoala Gimnazială nr. 19, Braşov”.

 

Art. 2. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 126/27 februarie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Mansardare, eficientizarea termică la Şcoala Generală nr. 19, Braşov”, şi care va avea următorul cuprins:

"Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții ,,Etajare/mansardare Şcoala Gimnazială nr. 19,  Braşov”, după cum urmează:

- valoare totală: - 4.462.431,69 lei inclusiv TVA, din care

- C + M: - 3.966.698,21 lei T.V.A. inclus

- termen de execuţie: 12 luni"

 

Art. 3. H.C.L. nr. 126/27 februarie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Mansardare, eficientizarea termică la Şcoala Generală nr. 19, Braşov”, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 126  din data de  27 februarie 2009

Republicată conform H.C.L. nr. 569 din data de 30 august 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii ,,Etajare/mansardare Şcoala Gimnazială nr. 19, Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 februarie 2009;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Învăţământ din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 12.546/2009, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii ,,Etajare/mansardare Şcoala Gimnazială               nr. 19, Braşov”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),        art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții ,,Etajare/mansardare Şcoala Gimnazială nr. 19, Braşov”, după cum urmează:

- valoare totală: - 4.462.431,69 lei inclusiv TVA,

- din care C + M: - 3.966.698,21 lei T.V.A. inclus

- termen de execuţie: 12 luni.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.