Hotărârea nr. 568/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi Studiilor de fezabilitate pentru modernizarea a 10 străzi din Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 568

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi Studiilor de fezabilitate pentru modernizarea a 10 străzi din Municipiul Braşov;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 75.533 din 19.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi Studiilor de fezabilitate pentru modernizarea a 10 străzi din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi Studiilor de fezabilitate pentru modernizarea a 10 străzi din Municipiul Braşov conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.