Hotărârea nr. 567/2019

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din str. Institutului, nr. 35, Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 567

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din str. Institutului, nr. 35, Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 76.504 din 20.08.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din str. Institutului, nr. 35, Braşov;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 328 din 30.05.2019 privind aprobarea unui parteneriat între Municipiul Braşov şi Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în vederea asigurării funcţionalităţii Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din str. Institutului, nr. 35, Braşov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. f), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din str. Institutului, nr. 35, Braşov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii şi Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.