Hotărârea nr. 566/2019

Modificarea anexei la H.C.L. nr. 626/2018 pentru aprobarea studiului de oportunitate „Achiziţie autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 566

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: modificarea anexei la H.C.L. nr. 626/2018 pentru aprobarea studiului de oportunitate „Achiziţie autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 75.856 din 19.08.2019, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune modificarea anexei la H.C.L. nr. 626/2018 pentru aprobarea studiului de oportunitate „Achiziţie autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane”;

Văzând adresa nr. 58.603/26.06.2019 emisă de Serviciul Stategii, Programe de Dezvoltare; adresa nr. 74.844/13.08.2019 emisă de Administrația Fondului pentru Mediu; Contractul de Finanțare Nerambursabilă nr. 38/N/GES/28.12.2018 încheiat între Administrația Fondului pentr Mediu și Municipiul Brașov;

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; ale Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător care transpune Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European şi a Consiliului, cu privire la calitatea aerului înconjurător şi un aer curat pentru Europa; ale Ordinului ministrului mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului; ale Ordinului ministrului mediului 741 din 13 iulie 2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e), lit. f), lit. g), alin. (7), lit. i), lit. k), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Anexa la H.C.L. nr. 626/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate „Achiziţie autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane” , conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul achiziționării a 32 de autobuze electrice cu lungimea de 12 m și 20 de autobuze electrice în loc de 32 de autobuze electrice cu lungimea de 12 m și 20 de autobuze hibrid electric.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

                                                                                                              

HOTĂRÂREA Nr.  626  din data de  31  octombrie 2018

Republicată conform H.C.L. nr. 566 din 30 august 2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea studiului de oportunitate „Achiziţie autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 31 octombrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente înregistrat cu nr. 92.458/24.10.2018, prin care s-a propus aprobarea studiului de oportunitate „Achiziţie autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane”, necesar obţinerii finanţării nerambursabile prin Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane;

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; ale Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător care transpune Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European şi a Consiliului, cu privire la calitatea aerului înconjurător şi un aer curat pentru Europa; ale Ordinului ministrului mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului; ale Ordinului ministrului mediului 741 din 13 iulie 2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e),    lit. f), lit. g), alin. (7), lit. i), lit. k), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă studiul de oportunitate „Achiziţie autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.