Hotărârea nr. 565/2019

Acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Municipiului Braşov pentru Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Judeţului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 565

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Municipiului Braşov pentru Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Judeţului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 75.882 din 19.08.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care s-a propus acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Municipiului Braşov pentru Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Judeţului Braşov;

Văzând solicitările Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, Filiala Judeţului Braşov, înregistrate la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 3.208/15.01.2019 și nr. 74.576/13.08.2019;

Având în vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 92, alin. 1, alin. 2, lit. e), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Municipiului Braşov pentru Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Judeţului Braşov, în vederea desfăşurării de activităţi cu caracter memorial.

 

Art. 2. Se aprobă decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a sumei de 15.000 lei reprezentând cheltuieli pentru desfăşurarea  activităţilor cu caracter  memorialistic.

 

Art. 3. La finalizarea evenimentelor, Asociaţia Fostilor Deţinuţi Politici din România -Filiala Braşov va prezenta finanţatorului câte un document justificativ pentru fiecare eveniment care va cuprinde raportul narativ şi raportul financiar pentru a justifica modul de utilizare a sumelor alocate.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură  şi Evenimente - Biroul Relații Externe, Turism și Evenimente şi Direcţia Economică, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.